වියන ලද නොවන තේ බෑගය

 • PLA Non-woven Tea Bag(35g/18g)

  පීඑල්ඒ වියන ලද නොවන තේ බෑගය (35g/18g)

  Pla වියන ලද 

  දැල රෙදි

  විනිවිද පෙනෙන

  තාප මුද්රා තැබීම

  සකස් කරන ලද එල්ලෙන ටැගය

  ආර්ද්‍රතාවයට ඔරොත්තු දෙන, හුස්ම ගත හැකි, නම්‍යශීලී, සැහැල්ලු හා තුනී, දැවිල්ල වළක්වන, විෂ නොවන සහ ගන්ධ රහිත, අඩු මිල, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි යනාදිය.

 • Non-woven Tea bag

  වියන ලද තේ බෑගය

  වියන ලද නොවන

  දැල රෙදි

  සුදු

  තාප මුද්රා තැබීම

  සකස් කරන ලද එල්ලෙන ටැගය

  ආර්ද්‍රතාවයට ඔරොත්තු දෙන, හුස්ම ගත හැකි, නම්‍යශීලී, සැහැල්ලු හා තුනී, දැවිල්ල වළක්වන, විෂ නොවන සහ ගන්ධ රහිත, අඩු මිල, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි යනාදිය.