අපේ සංකල්පය

number-3

ව්යවසාය මූලධර්මය

විශ්වාසවන්ත වන්න, ජයග්‍රහණය දිනා ගන්න

number-1

ව්‍යාපාර දර්ශනය

වගකීම බෙදා ගන්න, එකට ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩක් නිර්‍මාණය කරන්න, අස්වැන්න බෙදා ගන්න

number-2

කළමනාකරණ දර්ශනය

ඉක්මන් වන්න, සැලකිලිමත් වන්න, වගකීමෙන් සිටින්න

number-4

ආරක්‍ෂක සංස්කෘතිය

සාමය වචනයෙන් හා ක්‍රියාවෙන් අත ළඟ ය

shuzi

ගුණාත්මක සංස්කෘතිය

වැඩිදියුණු කිරීම නිමක් නැත